Povinnosti při pálení klestí -hasiči radí
Jaro se blíží a hasiči z okresu Bruntál již vyjížděli na požáry související spálením porostů, klestí.
Naštěstí zatím neevidují žádnou zraněnou či usmrcenou osobu nebo vyšší škodu na majetku. Proto by
rádi upozornili na povinnosti vyplývající z platné legislativy. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti
vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o
PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby
mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou
trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude samozřejmě
umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby
přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací
povinnost při pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však
seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují,
nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit
biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve
sběrných dvorech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na ro
zsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál
doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně
naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduché
registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou:
emailu (od@hzsmsk.cz),
pevné linky (+420 950 739 814),
kde je potřeba uvést:
• datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
• uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),
• jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně
upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni
a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně porosty nebo neoznámí spalování
hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru
dopouští se správního deliktu dle zákona o PO,za který hrozí sankce až do výše půl milionu Kč.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
Text: Ing. Antonín Ušela